กาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและช้างบ้าน

กาญจนบุรี  คณะกรรมาธิการวิสามัญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและช้างบ้านในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและช้างบ้านในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 นายพนม โพธิ์แก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาญจนบุรี เขต 5 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการนายวสันติ สุนจิรันตน์ กำนันตำบลช่องสะเอา และ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและช้างบ้านในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ด้านการศึกษาภาพรวมทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ถิ่นที่อยู่อาศัยของช้าง และด้านจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับช้าง รวมถึงด้านคิดค้นพัฒนานวัตกรรม และด้านบริหารจัดการการจัดตั้งกองทุน/มูลนิธิแก้ไขปัญหาช้าง อีกทั้งคณะกรรมาธิการฯ จะเร่งเสนอหลักเกณฑ์การเยียวยา ให้ ครม. อนุมัติ เพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างสมเหตุสมผล และให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังเต็มเวลา เพื่อผลักดันในเรื่องการแก้ปัญหาของช้างโดยเฉพาะ โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางในการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ และส่วนราชการและภาคประชาชน ให้บูรณาการร่วมกันแก้ปัญหา โดยให้จัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อให้การแก้ปัญหาสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าและช้างบ้านในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาช้างป่าออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรที่อาศัยใกล้ชิดตามแนวขอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ปัจจุบันการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่าเกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์กว่า 49 แห่งทั่วประเทศ และปัญหาดังกล่าวยังมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวและมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
ด้านร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ และจัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อให้การแก้ปัญหาสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือช้างและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้าง และเพื่อให้ช้างและคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป
เกษร เสมจันทร์กาญจนบุรี