อยุธยา ประชุมอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดประชุมอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2567

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2567) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นางรัดเกล้า พันธุ์อร่าม นักวิทยาศาสตร์ระดับ 11 อสค. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักวิชาการในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย เดือนมกราคม – เมษายน 2567 พร้อมกันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ ห้องวังจุฬา อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย


ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา