สิงห์บุรี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบทุน การศึกษานักเรียน

มูลนิธิ ซี.ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุน การศึกษาให้เยาวชน นักเรียน ในจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 12 โรงเรียน 269 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 8:30 น นายปรีชา ดิลกเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายวิทยา ยางสด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพป.จังหวัดสิงห์บุรี นายสมควร ชัยบุรินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี นายจิระแมน ขำฉา อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี นายบุญเลิศ ผลอุดม เลขาธิการสมาคมสื่อมวลจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหารและครูตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา คณะสื่อมวลชน ผู้สื่อข่าว เข้าร่วมพิธี

โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายถิรนัย อาป้อง เจ้าหน้าที่อาวุโสหัวหน้าโครงการ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวมณีรัตน์ สุทธิรักษ์ นางสาวณัฐพิมล ใจหาญพร้อมคณะทีมงาน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัว จำนวน 38,500 คน ในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเสริมสร้างจุดเปลี่ยนของชุมชนไปสู่วิถีชีวิตใหม่ ผ่านการดำเนินงานร่วมกับภาคีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ด้วยในปีงบประมาณ 2566/67 (FY24) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในโครงการทั่วประเทศ 34 จังหวัดพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ จำนวน 36,495 ทุน เป็นจำนวนเงิน 101,161,500 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยในพื้นที่โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดสิงห์บุรี มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 269 คน เป็นจำนวนเงิน 631,000 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 12 โรงเรียนโรงเรียนวัดคีม โรงเรียนวัดจักรสีห์
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน โรงเรียนวัดโสภา โรงเรียนชุมชนวัดตราชู่ โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดเชียงราก โรงเรียนวัดแหลมคาง โรงเรียนวัดข่อย โรงเรียนชุมชนวัดตราชู โรงเรียนวัดบ้านลำโรงเรียนวัดการ้อง โดยมอบทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ และดำเนินการจ่ายทุนการศึกษาตามช่วงชั้นเรียนของเด็ก
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี