เชียงใหม่ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
7 เมษายน 2567
โดยทางพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง ร่วมกับ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไขยปราการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 6รอบ 2กรกฏาคม 2567 ที่วัดป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2567 โดยผู้เข้าบวชจะได้เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางตามรอยพระพุทธเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาไทย มีประเพณีแห่ลูกแก้ว หรือ แห่ส่างลอง แห่นาค ที่เด็กหรือผู้ชายมีการบรรพชาและอุปสมบท ศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อออกมาทำงานหรือสู่สังคมด้วยความดีเพราะแนวทางพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ใช้ชีวิตในแนวทางที่ดี “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”ซึ่งผู้ไดปฏิบัติดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีดีตอบแทน และเป็นคนที่ดีในสังคม

ดังนั้นทุกๆปีทางคณะสงฆ์ และทางฝ่ายปกครอง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สมาคมครูไชยปราการ และทหารกองกำลังผาเมืองในพื้นที่ จะจัดบรรพชาอุปสมบทหมุ่ทุกปี ปีนี้เป็นปีที่32ที่ทางคณะสงฆ์ และทางฝ่ายปกครอง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดมีประชาชนและส่วนราชการเข้าร่วมประมาณ 10,000คนและผู้ที่ประสงค์บรรพชาอุปสมบททั้งหมด 148 รูป ซึ่งจะไดไปจำยังวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่จัดไว้แล้วเพื่อทำการปฏิบัติธรรมวินัยตามเจตจำนงค์ที่ตั้งใจจะเข้ารับการอบรมและปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตที่ดีเกิดศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นศาสนทายาทสืบไปเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามคลเฉลิมพะชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกรฎาคมมีพระชนมายุครบ 72พรรษา ในปีนี้