สมุทรสาคร  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษานักเรียนชุมชนการเคหะแห่งชาติ

สมุทรสาคร  ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ให้โอกาสทางการศึกษานักเรียนชุมชนการเคหะแห่งชาติ
ที่สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 2 จ.สมุทรสาคร

นางสาวนิชนันท์ ทรงรัตนขจร ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม ได้เข้าพบและประชุมหารือการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนในความดูแลของสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา2 กับนางศรีสุดา สิทธา เคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา2 พร้อมด้วยนายสันธาน ธรรมชัย ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จรัลสนิทวงศ์ , นางสาวเสาวณีย์ พรมอ้าย รักษาการผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ คลองสาน ,นายวรพงษ์ มหิทธิบุรินทร์ เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส , นายทัศนา หนูทวี เจ้าหน้าที่สรรหา ,นางสาวธัญญาวรรณ รอดแก้ว เจ้าหน้าที่สรรหา ร่วมให้ข้อมูลการรับนักเรียน นางสาวนิชนันท์ ทรงรัตนขจร กล่าวว่า ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม ,จรัลสนิทวงศ์ และ คลองสาน มีความพร้อมในการให้โอกาสทางการศึกษาต่อกับนักเรียนในความดูแลของเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา2 เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยให้ทุนการศึกษาเข้าเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกในระบบทวิภาคี ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างการฝึกปฎิบัติงาน และมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา หรือรับทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การหารือครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการรับสมัครโดยการเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครเรียนติดประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักของเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา2และโครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการอาคารเช่าอีกด้วย

ด้านนางศรีสุดา นิทธา ได้กล่าวขอบคุณและยินดีในความร่วมมือกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม,จรัลสนิทวงศ์และคลองสาน พื้นที่โครงการได้แก่นิติบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 1, นิติบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2,นิติบ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 1, นิติบ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม2, นิติบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1, นิติบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 2,บ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์(กองทัพเรือ),โครงการอาคารเช่าฯเพชรเกษม 91และโครงการอาคารเช่าฯสมุทรสาคร(กระทุมแบบ 3) นับเป็นโอกาสที่ดีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไป เป็นการร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในสังคมไทย มุ่งเน้นสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการเคหะแห่งชาติคือ “ สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ” เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Smart Sustainable Community : SSC) ได้ต่อไป.