สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา อาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา อาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ แม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดสิงห์สุทธาวาส ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอค่ายบางระจัน จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บผักตบชวาและกำจัดวัชพืช ฟื้นฟูแหล่งน้ำ


บริเวณแม่น้ำน้อย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงมีความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน