นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม จับมือภาคราชการ เอกชนและสมาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการ

วันที่ 19 กันยายน 2566 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ,นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ,นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัด ,ผู้แทน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ,นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัด ,นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนให้จัดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้เห็นศักยภาพของทุกคนที่แตกต่างกันโดยการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นครปฐม ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สรรหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 32 แห่ง สำนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สรรหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านสตรี รวมจำนวน 7 องค์กร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4 หน่วยงาน
นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบรถวีลแชร์จำนวน 30 คันให้แก่จังหวัดนครปฐมและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 60 ห่อ สนับสนุนโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การเสวนาเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน และพิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการรวมจำนวน 65 แห่ง อีกด้วย

…………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว