นครปฐม   ผู้ว่าฯเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

นครปฐม   ผู้ว่าฯเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งจังหวัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
วันที่  19 กันยายน   2566  ที่ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยมีคำสั่งต้องอบรมให้ครบถ้วนตลอดวันห้ามกลับจนกว่าจะเสร็จสิ้น
พร้อมกำชับให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านนำสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเองติดตัวมาอบรมด้วยทุกคน
 พร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบกำกับดูแล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของตนเอง ให้เข้ารับการอบรมครบถ้วนทุกคน และทุกหัวข้อการอบรม หากมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนใด ไม่เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง หรือไม่อยู่รับการอบรมจนเสร็จสิ้น ให้ชี้แจงเป็นหนังสือ โดยต้องมีหนังสือชี้แจงของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนนั้นๆเอง หนังสือชี้แจงของปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ และหนังสือชี้แจงของนายอำเภอ จำนวน 3 ฉบับต่อหนึ่งราย
 รวมทั้งให้กำชับความตรงต่อเวลา โดยต้องรายงานตัวลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นทุกคน ก่อนเวลา 08.30 น.
 เพื่อแสดงให้เห็นว่า จังหวัดและอำเภอ  สามารถควบคุม กำกับ ดูแล  บังคับบัญชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของตนเองได้หรือไม่ และมีความสามารถเพียงใด  หากภารกิจเพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ ย่อมแสดงให้ทราบถึง การหย่อนความสามารถ ของผู้บังคับบัญชา ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ในทุกระดับทั้งจังหวัดและอำเภอ  ประชาชนย่อมไม่เชื่อมั่นในการทำงานตามที่เป็นประเด็นต่อการทำงานในพื้นที่ทุกๆเรื่องตลอดมา
       ทั้งนี้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม การให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคี      ให้เกิดขึ้นในตำบล รวมทั้งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและ    นำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระดับท้องที่ ประกอบกับสถานการณ์ที่ผ่านมา          ได้มีการก่อเหตุอาชญากรรมในจังหวัด โดยผู้กระทำได้มีหรือใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง  ในการก่อเหตุ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตกับผู้ถูกกระทำและยังกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย   โดยรวมของสังคม ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายปราบปรามการทุจริตและผู้มีอิทธิพลตามท้องที่ต่าง ๆ เป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ ทำให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน        ในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้ จังหวัดนครปฐมจึงต้องจัดโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม
            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายอาวุธปืน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม   เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำปกครองท้องที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิด และวิธีทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน        ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ในการนี้ ได้อาราธนาพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม มาบรรยายในหัวข้อธรรมะสอนใจ “สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน” ที่จะถ่ายทอดถึงแนวทางการบริหารงานเชิงพุทธในพื้นที่ให้เกิดการครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างมีความสุขและเกิดความสันติสุขในสังคมโดยรวม
“ทั้งนี้ จังหวัดคาดหวังว่าผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้บุคลากรภาครัฐ  โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม      ของเรามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ลดปัญหาข้อผิดพลาด   ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าว.