อยุธยา โยธาธิการและผังเมืองสานต่อถนนสายรอง หลังจัดรูปที่ดินไปแล้วกว่า 100 ไร่

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สานต่อถนนสายรอง หลังจัดรูปที่ดินไปแล้วกว่า 100 ไร่

วันนี้ (14 ก.ย.66) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายศุภกิจ กลั่นกล้า อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ ปัทมารัตน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ปรึกษาและเลขานุการ  และนางสาวธัญญรัตน์ ธนันศักดิ์วรชิต หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง  ดำเนินการประชุม

นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล เปิดเผยว่า การประชุมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  เป็นไปตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลจำปา และหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ  เนื้อที่กว่า 100 ไร่  เสร็จไปแล้ว 100 %   เหลือเพียงถนนสายรอง ล่าสุด ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 26  จะแล้วเสร็จภายในปี 2567  โดยวันนี้ได้มีการพิจารณาการชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  และการบริหารเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ชำระคืนเงินกู้ยืม จำนวน 1,656,700 บาท  พร้อมเห็นชอบการนำเงินเหลือจ่าย จำนวน 407,600 บาท  มาใช้ในจ่ายในการดำเนินโครงการ  อย่างไรก็ตาม หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวพัฒนาเป็นเมืองใหม่  ชุมชนเข้มแข็ง และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา