นครปฐม มล.ปนัดดา สมาชิกวุฒิสภา พบปะเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายมุทิตา

สมาชิกวุฒิสภา พบปะเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายมุทิตา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” แก่ลูกหลานเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายมุทิตา เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ลูกหลานทุกคนพึงมีสติ และตระหนักรู้ถึงสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ขอให้ใช้ปัญญานำหน้าชีวิตสู่ความสำเร็จ ยึดมั่นในคุณธรรม ความดี มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง ความเพียร ความรับผิดชอบ และเป็นสุภาพชนแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำพาตนเองสังคมและประเทศชาติสู่ความร่มเย็นเป็นสุข มีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
…………………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว