อยุธยา   ป.ป.ช. ติวเข้มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ

อยุธยา   ป.ป.ช. ติวเข้มสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกแป๊ะเจี๊ยะ

วันนี้ (25 พ.ค.66)  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำโดยนางสาวภัคศรัณย์  โอสถสงเคราะห์  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต  บูรณาการร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566  ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา


นางสาวภัคศรัณย์  โอสถสงเคราะห์  เปิดเผยว่า การลงพื้นที่โรงเรียนทั้ง 3 โรงที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  และโรงเรียนอยุธยานุสรณ์  จะเป็นช่วงระยะเวลาการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้  ทางคณะฯ ได้แสดงความห่วงใย  พร้อมตั้งข้อสังเกตประเด็นการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  คือนักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันมาก่อนตามมติคณะรัฐมนตรี  เป็นนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ และนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น  โดยเน้นให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.

ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของความโปร่งใส  รัดกุม และมีกระบวนการสอบที่มาตรฐาน พร้อมกันนี้ ได้ชื่นชมกระบวนการมีส่วนร่วม  การพัฒนากระบวนการรับนักเรียน และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม หากท่านพบเห็นหรือมีเบาะแสการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด สามารถแจ้ง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด  0 3532 9030

ชาญ ชูกลิ่น รายงาน