กรุงเทพมหานคร โรงไฟฟ้าวังน้อย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

โรงไฟฟ้าวังน้อย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านสุขภาวะองค์กร”
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านสุขภาวะองค์กร” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านสุขภาวะองค์กร เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ