สิงห์บุรี ผู้ว่าฯนำคณะเยี่ยมชม และสอบถามข้อมูลการทำการเกษตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางอมราพร ชีพสมุทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ เเละคณะสื่อมวลชนของจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชม และสอบถามข้อมูลการทำการเกษตรของ นายบุญส่ง ดีละม้าย อายุ 50 ปี เกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วัตถุประสงค์เพื่อสอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการทำการเกษตรของเกษตรกร และความต้องการในการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน