กาญจนบุรี กองทัพบก เซ็น MOU อบจ.ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัด

กาญจนบุรี  กองทัพบก เซ็น MOU อบจ.กาญจน์ ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ขึ้นระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566
วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกายจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กองทัพบกพลโทพนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 และ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคพร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)มูลค่า 120 ล้านบาท


โดยมี นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลตรี บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรื่องชัย ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พลตรี พฤทธิ์ จันทราสา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันท์ ดิษฐศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพยาน มีนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน และมี พลเอก ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม


สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) มีความจุทั้งหมด 12,000 ที่นั่ง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายโอนภารกิจ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งให้บริการประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

ที่ผ่านมาสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) เคยใช้แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2565 การกีฬาแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ขึ้นระหว่างวันที่ 14-29 ส.ค.2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ย.2566
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการบริหารสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ด้านหลังสนามกีฬาทางทิศใต้ และทางทิศตะวันออกของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคพร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในวงเงิน จำนวน 120,000,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค 2.โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และ 3.โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือทางการช่างจากกองทัพบก เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ได้อนุมัติมอบหมายให้ กองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค พร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ขึ้นในวันนี้
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี