สุพรรณบุรี  อบต.พลับพลาไชย เจ๋งคว้ารางวัลพระปกเกล้า ด้านการลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม2ปีซ้อน

สุพรรณบุรี  อบต.พลับพลาไชย เจ๋งคว้ารางวัลพระปกเกล้า ด้านการลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม2ปีซ้อน
ที่ จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ได้รับรางวัล องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานมอบรางวัล ตนในฐานะผู้บริหารองค์กรเป็นผู้รับ ภายในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร มีคณะผู้บริหารพร้อมข้าราชการ และพนักงาน ร่วมแสดงความยินดี
นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย กล่าวอีกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยได้เข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลี่ยมล้ำในสังคม รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 โดยได้นำเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมการประกวด จำนวน 3 โครงการ ปะกอบด้วยโครงการ “พลับพลาไชยคนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ” เป็นโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเสมอภาคภายใต้ กฎกติกาของป่าชุมชนและให้ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าชุมชนเกิดการขับเคลื่อน ผลักดัน ร่วมกันเฝ้าระวังในการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการพลับพลาไชย ห่างไกลโควิด-19 เป็นโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด 19 ชุมชน (COVID-19 Care Center : CCC) ให้บริการกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวแต่ไม่มีสถานที่ในการกักตัวแยกกับบุคคลอื่นในบ้านหรือชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน ผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการ เพื่อกลุ่มเปราะบาง เป็นโครงการเพื่อขจัดข้อจำกัดและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าเทียมกับผู้อื่น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณะจากภาครัฐ ให้สามารถได้รับบริการจากภาครัฐโดยสะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้มีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวมีความรักความเข้าใจสามารถช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุข


โดยคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์รางวัลพระปกเกล้า เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีนี้ อบต.พลับพลาไชย ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการบริหารจัดการท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ อบต.พลับพลาไชย รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมมือพัฒนาตำบลพลับพลาไชย ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลพลับพลาไชย จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน จนทำให้ อบต.พลับพลาไชย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ อบต.พลับพลาไชย มุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
ภัทรพล พรมพัก / สุพรรณบุรี