นนทบุรี เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นนทบุรี
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองกับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีผู้บริหารด้านการศึกษาร่วมในพิธี โอกาสนี้ นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา โดยขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ถือได้ว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะช่วยสร้างอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวขอบคุณทีมงานการศึกษาของเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มุ่งสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ มีทักษะความรู้ความชำนาญตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ปัจจุบันเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่,สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์และสาขาเทคนิควิทยาการนาฬิกา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้เป็นการสร้างความร่วมมือโดยการจัดการอาชีวศึกษาให้กับชุมชน,สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ประสงค์เรียนสายอาชีพให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา .