สมเด็จพระสังฆราชเสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 129

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 129 ณ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 129 ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี เจ้าคณะภาค 14เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2436 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมพระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับในวันนี้ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบูรพาจารย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สาธุชนร่วมสมทบโดยเสด็จพระกุศล “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และพันธกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ ด้านพุทธศาสนา ปรัชญา และด้านภาษาศาสตร์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้เป็นพระนักวิชาการที่เข้าใจและสามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานสากล ตลอดจนทำให้กิจการพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” จากนั้นประทานรางวัลแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2565 ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยฯ และประทานพระโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทุนทอดผ้าป่าฯ รวมทั้งสิ้น 8,076,772 บาท

*****************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว