อยุธยา อำเภอวังน้อยจัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 130 ปี

วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ครบรอบ 130 ปี ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน จัดกิจกรรม สร้างความรักความสามัคคี

นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอวังน้อย นายพงศธร กองมิตรชัย ปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษนายตะวัน อ่ำออมสิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่งคง ร่วมกันจัดงาน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และ เป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคมตามแบบโบราณราชประเพณี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


นอกจากปีนี้ จัดให้มีการแข่งกีฬา เดินเป็นหมู่เป็นแถว แข่งกัน และนั่งกับพื้นแล้วไถไปให้ถึงเส้นชัย การแข่งขันครั้งนี้ แต่ละคนจะเป็นลม สร้างความสนุกสนานกัน สร้างความรักความสามัคคี ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ที่เข้าร่วมในครั้งนี้

ชาญ ชูกลิ่น รายงาน.