สมุทรปราการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอบรมหลักสูตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

สมุทรปราการ   อบรมหลักสูตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
*****ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561”


*****เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 ส.ค.2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561” โดยมี นางสาวสิดาพร เครือคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการอบรม บรรยายโดย วิทยากรนักวิชาการสาธารณสุข จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภายในงาน นางอธิชา เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ ทสภ. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้แทน ทสภ. มอบของที่ระลึกให้แก่ วิทยากรในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องประชุม Auditorium สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ.


*****การอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 90 คน รวม 180 คน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นพนักงานผู้ปรุงและผู้เสิร์ฟอาหารจากร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสาร ศูนย์อาหาร Magic Food Point และร้านสะดวกซื้อ (มินิมาร์ท) ทั้งนี้ ทสภ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านมาตรฐานสุขาภิบาลที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการของตนเอง เป็นการยกระดับมาตรฐานของผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานภายในร้าน ตลอดจนนำไปสู่การได้รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการร้านอาหารและร้านค้าภายใน ทสภ. มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ ทสภ. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง


*****ทสภ. มีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารภายใน ทสภ. ให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีการตรวจติดตามร้านอาหารทางด้านกายภาพ และการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้นเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ มีการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสากล และระดับชาติ
********************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925