นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนาม ความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างจังหวัดนครปฐม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างจังหวัดนครปฐม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจังหวัดนครปฐมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้งความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐในจังหวัดนครปฐม

รวมถึงเพื่อสอดรับกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการบริทารจัดการภาครัฐ จึงดำเนินการจัด”โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ส่งผลดีกับภาคธุรกิจก่อสร้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของภาครัฐ ส่งเสริมโครงการก่อสร้างในภาควัฐให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้ภาษีประชาชนถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชน ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดนครปฐม

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR