ตรัง ประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมการจัดทำแผนแผนพัฒนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบวน ปี พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)

(5 ส.ค.2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบวน ปี พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง


เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-257 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนดและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบในแต่ละด้านเป็นประธานและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นเลขานุการทุกคณะ จำนวน 4 คณะ ดังนี้ 1.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม 2.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการ 3.คณะทำงานด้านสังคมและความมั่นคง 4.คณะทำงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งกำหนดจัดส่งแผนฯ ไปยังทีมบูรณาการกลาง แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งในการประชุมวันนี้ได้พิจารณาร่างปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนปี 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง