ตรัง. มทร.ศรีวิชัยจับมือ บริษัท โจดอย ไอที แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และวิสาหกิจชุมชนฉิม บันทึกข้อตกลง

มทร.ตรัง จับมือ บริษัท โจดอย ไอที แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และวิสาหกิจชุมชนฉิม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
ณ ห้องประชุมเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง บริษัท โจดอย ไอที แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 300/98อาคารแกรนด์ ดานา ทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของบริษัท


ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จากนั้นนายชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยวิสาหกิจชุมชนฉิม ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ผศ.นเรศ ขวัญทอง ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กับ บริษัท โจดอย ไอที แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กับ วิสาหกิจชุมชนฉิม กล่าวว่าในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเป็นสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมศักยภาพและการสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในทางวิชาการ ทั้งของบุคลากรและนักศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี