นครศรีธรรมราช   รพ.สิชล สนับสนุนออกหน่วยตรวจสุขภาพ มทร.ศรีวิชัย ขนอม

นครศรีธรรมราช   รพ.สิชล สนับสนุนออกหน่วยตรวจสุขภาพ มทร.ศรีวิชัย ขนอม แนะนำการดูแลสุขภาพ อำนวยความสะดวกความคุ้มค่า และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว
.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการตรวจ จำนวน 235 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับ โรงพยาบาลสิชล ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามรายการเบื้องต้น เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกความคุ้มค่า และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดย การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน ถือว่าเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคที่จะเกิดขึ้นจากโรคนั้นได้ตลอดจนสามารถทำให้สามารถรักษาได้ตั้งแต่อาการยังไม่มาก สามารถทำได้ทุกท่าน และยังมีประโยชน์ต่อการประเมินสุขภาพต่อไป