ตรัง เปิดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เปิดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้ ประจำปี 2565

ที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้ ประจำปี 2565 โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และมี นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้ กล่าวรายงาน ตามที่รัฐบาลและคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบและออกประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอน การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมาตรา 250 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และอำนาจดูแล และจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

รวมทั้งแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังในเวทีเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านในวันนี้ และผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายความก้าวหน้าในวิชาชีพสาธารณสุขจากรองเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนและโฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งในระดับภาค ระดับเขต และระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤติ จะเห็นได้ว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาบุคลากรทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงาน ภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ผนึกกำลังด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ จนทำให้วิกฤติสถานการณ์ของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกประจำถิ่น โดยมีหน่วยงานต่างๆบูรณาการร่วมกันทำงานจนประสบความสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดความร่วมมือในเรื่องการวางแผนการจัดการ การถอดบทเรียน และการสร้างองค์ความรู้ สร้างผลงานนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับต่อไป

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้จัดเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับจาก 14 จังหวัด มีการนำเสนอผลงาน 5 ประเภทคือ งานวิจัย R2R CQI นวัตกรรม และ Photo voice โดยมีผลงานวิชาการ เข้ารับการคัดเลือกจำนวนมากกว่า 100 ผลงาน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย บุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จากโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ที่สนใจจาก 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จำนวน 1,400 คน มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง