สิงห์บุรี นายกเหล่ากาชาดนำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
วันที่ 21 กรกฏาคม 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 19 ราย

โดยมี คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สำนักงานศึกษาธิการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุน “มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากความสนใจ มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเล่าเรียน รวมทั้งความเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา ครอบครัวมีฐานะยากจน ยากไร้ หรือด้อยโอกาส โดยลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ได้รับทุนฯ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและมอบเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนทั้ง 19 ราย


ซึ่งวันแรกได้ตรวจเยี่ยมครอบครัวเยาวชนฯ จำนวน 6 ราย สำหรับวันนี้เป็นวันที่สอง ซึ่งคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมครอบครัวเยาวชนผู้ได้รับทุน จำนวน 7 ราย ได้แก่ ด.ญ.สุพัตตา ชูเถื่อน โรงเรียนบางระจันวิทยา ด.ญ.ศิริพร เอี่ยมสมาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี น.ส.โชติการ บุญแน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นายสราวุฒิ พันแจ่ม วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ด.ช.นภัสกร อุดมเศรษฐ์ ด.ช.ลภัสพงษ์ พรหมบุตร โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร และด.ญ.สิริขนิษฐ์ ดาวเรือง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักว่าทุนนี้สำคัญยิ่ง อยากให้นักเรียนเป็นที่พึ่งของตนเอง ให้เป็นที่พึ่งของครอบครัว และเป็นบุคลากรมาพัฒนาสังคมและเป็นเทศชาติได้”