ยะลา ศอ.บต.ร่วมมือกับซีพีออลล์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชายแดนใต้

ยะลา   ศอ.บต.ร่วมมือกับซีพีออลล์ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชายแดนใต้
ที่อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)

โดยนายบุญพาศ รักนุ้ย กล่าวว่าโครงการความร่วมมือนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552จนถึงปีนี้2565 การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงทุนการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนงานอาชีพภายใต้ความร่วมมือของหน่วยบริการทางวิชาการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยเข้าเรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิภาคี

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าการลงนามนี้จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าศึกษาหาความรู้และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว และเมื่อจบการศึกษาแล้วเยาวชนสามารถประกอบอาชีพมีงานทำที่มั่นคง สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ สงขลา .