ลพบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์หารือศึกษาธิการภาค1

ลพบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หารือศึกษาธิการภาค1 ขยายความร่วมมือทางการศึกษา
ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือ ได้เข้าพบนายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 และนายวิสิทธ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค 1 เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการศึกษา

โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความพร้อมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเข้าเรียนต่อกับวิทยาลัยฯ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในความร่วมมือ อีกทั้งสร้างให้เด็กและเยาวชนให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ และพร้อมในการทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)กับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(สมทบ.)ด้วย

ด้าน ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล กล่าวว่า วิทยาลัยฯมีแผนงานจัดการศึกษาถ่ายทอดความเป็นนักบริหารสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ , มีผลการเรียนดีและพร้อมเป็นนักบริหาร ( DNA Young Business) โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การบริหารทางธุรกิจ การฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ และเป็นนักนวัตกรในอนาคต ทางด้านนายศัจธร วัฒนะมงคล ได้กล่าวสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีวิชาชีพ มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้จริง ต่อจากนั้น นายวิเชียร เนียมน้อม และคณะได้เยี่ยมผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาในความร่วมมือเปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยนายพงษ์ทัต วรพิพัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตและนางอุบล เขียนบรรจง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาถึงการดูแลนักเรียน นักศึกษาร่วมกันต่อไป.