สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีรับถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่23มิถุนายน2565 ที่  วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัย ถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  แค่  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี   นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นผู้แทนถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาการแทนอธิการบดี  ถวายชุดครุย  ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ

ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  ทรงพระราชทานแจกันดอกไม้ ถวายความยินดี แด่  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  ที่ได้รับถวาย ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช