ตรัง เหล่ากาชาดจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

(23 มิ.ย.2565) นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


โดยการประชุมมีประเด็นในเรื่องการพิจารณา ดังนี้ เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม/การจัดทำแผนงบประมาณและแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 (พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งอำเภอเมืองตรังได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ว่า ได้ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าราคาประมาณการมาก และการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดผู้รับจ้างจึงไม่สามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้จึงมีข้อเสนอผ่านมายังอำเภอเมืองตรังให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังพิจารณากำหนดรูปแบบการก่อสร้าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ได้จัดทำใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง