ตรัง อบจ.จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม

อบจ.ตรัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง มอบหมายให้นายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 มีนางประคิ่น ไชยรุตม์ ผอ.กองสาธารณสุข กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภา อบจ.ตรัง และสมาชิกสภา อบจ.ตรัง ในเขตพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะมูลฝอย อ.ปะเหลียน จ.ตรัง


การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้นำเครือข่ายชุมชน เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างวินัยและจิตสำนึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนตั้งแต่ต้นทาง

 


สำหรับการจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝึกกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลผ่อย ประจำปี 2565 ดำเนินการเป็นระยะเวลา 11 วัน รวม 10 อำเภอ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำเครือข่ายชุมชน เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 600 คน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง