ตรัง อบจ.ร่วมการประชุมหารือข้อตกลงร่วมเพื่อการต้านและลดทุจริตในพื้นที่จังหวัด

อบจ.ตรัง ร่วมการประชุมหารือข้อตกลงร่วมเพื่อการต้านและลดทุจริตในพื้นที่จังหวัดตรัง
กรณีโครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง เข้าร่วมการประชุมหารือข้อตกลงร่วมเพื่อการต้านและลดทุจริตในพื้นที่จังหวัดตรัง กรณี โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชจังหวัดตรัง นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ป.ป.ช. ได้ชี้แจงนโยบายคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และชี้แจงข้อมูลสภาพปัญหาโครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดตรัง ตามข้อเท็จจริงจากการ ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และที่ผ่านมา เช่น การชำรุดของเพดานดาดฟ้ามัสยิดทำให้ระบบไฟฟ้าหลายส่วนชำรุด การไม่เปิดเผยแผนการตั้งงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สำหรับประเด็นการหารือเพื่อกำหนดข้อตกลงในครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ 1.ความสมบูรณ์ของโครงการ 2.การใช้ประโยชน์ของพื้นที่
นายก อบจ.ตรัง ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการต่อที่ประชุม และแสดงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้เต็มที่

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่จากส่วนราชการ เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง เครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหาและการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตจากส่วนราชการ เช่น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะได้มีการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อให้โครงดังกล่าวดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง