สิงห์บุรี ประชุมการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ

จังหวัดสิงห์บุรีประชุมการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ
วานนี้(13 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ ห้องนายเมือง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายปรัชญา เปปะตัง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายนิธิ หวังเจริญรุ่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีและนายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน


เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้เรียกประชุมเร่งด่วนเพื่อหาทางออกและปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานตามข้อสั่งการ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพดังนี้
1. จัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด
2.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคากักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็น ต่อค่าครองชีพ
3.ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
– เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด/ไก่/ปลา เป็นต้น
– ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ โคก หนอง นาโมเดล ในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน


– เชิญชวนกลุ่มและสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มOTOPและภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการจัดอบรมหรือฝึกสอนวิชาชีพ เช่น ทำอาหาร การจำหน่ายพืชผักสวนครัว หรืออาหารราคาประหยัด เป็นต้น
อีกทั้งผู้ว่าราชการฯได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง