ตรัง กสทช.จับมือ ม.บูรพา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคใต้ ติดตามข้อมูลในพื้นที่

กสทช.จับมือ ม.บูรพา เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคใต้ ติดตามข้อมูลในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ที่ห้องประชุมโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายไพโรจน์ โพธิไสย กรรมการติดตามประเมินผล ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สำนักงาน กสทช. เป็นประธานใมนพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ กรรมการติดตามประเมินผล ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2564 สำหรับการประชุม(Focus Group)ในครั้งนี้ กสทช.ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดตรังเปิดเวทีสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2564โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้มีการแสดงความคิดเห็น ด้านการรับรู้บทบาทของ กสทช. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการสื่อสาร ความพร้อมและความเหมาะสมในด้านบุคลากร เครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการกระจายการสื่อสารของพื้นที่ โดยในพื้นที่จังหวัดตรังได้มีทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม อาทิ หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เครือข่ายผู้บริโภค สื่อมวลชน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น


สำหรับโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสาร ได้เกิดสิทธิเสรีภาพอย่างสูงสุดในการรับชมสื่อ ได้อย่างอิสระ และเป็นธรรม ไม่ถูกปิดกั้นสื่อ ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น การเข้าถึงสื่อ รวมทั้งการรับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ และเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว กสทช.ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร บุคลากรต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อประชาชน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง