สุพรรณบุรี  รมว.ทส.ระดมเครื่องสูบน้ำออกจากทุ่งมั่นใจเดือนธันวาน้ำแห้ง

สุพรรณบุรี  รมว.ทส.ระดมเครื่องสูบน้ำออกจากทุ่งมั่นใจเดือนธันวาน้ำแห้ง
ที่ บริเวณลานอุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปล่อยคาราวานเครื่องสูบน้ำช่วยน้ำท่วม โดยการสูบน้ำจากทุ่งและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันตกโดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา ทองคำ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม


การระดมเครื่องสูบน้ำลงพื้นที่สูบน้ำออกจากทุ่งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณ บางส่วน อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เกือบทุกพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจาก กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนำสารจุลินทรีย์ ไปปรับสภาพน้ำที่เริ่มเน่าเสียตามชุมชนต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านต่อไป


นายวราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพปัญหาน้ำท่วมที่อยู่ในสภาพวิกฤต เช่น พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง มีสภาพปัญหาน้ำหลากเข้าน้ำท่วมขังบ้านเรือน และพื้นที่ทำการเกษตรหลายจุด บางพื้นที่เริ่มมีน้ำเน่าเสีย สำหรับการแก้ไขปัญหา กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการผลักดันน้ำในแม่น้ำท่าจีนเข้าสู่แม่น้ำแม่กลอง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทย รวมทั้งหน่วยงานในจังหวัดได้สนธิกำลัง ร่วมกับ ปภ. ฝ่ายปกครอง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน โดยการสูบน้ำที่ท่วมขังระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อลดการเกิดน้ำเน่าเสีย คาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี คาดว่าประมาณเดือนธันวาคม น้ำมนท้องทุ่งคงจะแห้งเข้าสู่ภาวะปกติพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวสุพรรณบุรี จะได้ทำมาหากิน ทำนาทำไร่ได้ตามปกติหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมากว่า 2 เดือน


นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางพื้นที่ยังคงยังมีน้ำท่วมขัง กรมทรัพยากรน้ำจึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมชลประทาน ดำเนิน“โครงสูบน้ำจากทุ่งและปรับปรุงคุณภาพน้ำ” เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังในพื้นที่ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดต่างๆ ดังนี้
1. บริเวณประตูระบายน้ำบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 30 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
2. บริเวณประตูระบายน้ำบางแม่หม้าย ตำบลบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
3. บริเวณประตูระบายน้ำเภาทะลาย ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
4. บริเวณคัดคลองฝั่งซ้าย คลอง ร.4 ขวา แม่น้ำสุพรรณบุรี กม. 0+300 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
5. บริเวณบ้านกระบอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำ มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วจำนวน 11 เครื่อง ในพื้นที่อำเภอเมือง สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอดอนเจดีย์ ปริมาณน้ำที่สูบช่วยเหลือ 7,397,640 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งได้ร่วมมือกับกองทัพเรือในการติดตั้งเรือผลักดันน้ำ บริเวณแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดท่าเจดีย์ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 ลำ เพื่อพร่องน้ำและเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังกลับคืนสภาพปกติโดยเร็วยิ่งขึ้น
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี