อยุธยา สถาบันสร้างศักยภาพโรงไฟฟ้าวังน้อย จัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้ New Jobber

สถาบันสร้างศักยภาพโรงไฟฟ้าวังน้อย จัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้ New Jobber

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นประธาน เปิดอบรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก-หนอง-นา โมเดล) รุ่น 1 ให้แก่ New Jobber จำนวน 21 คน ณ ห้องศรีวังน้อย โดยมี นายทวี ทรัพย์เจริญ กำนันตำบลสนับทึบ นายประมูล ถอยกระโทรก วิศวกรระดับ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า นายอิศราวุฒิ คุ้มภัย พยาบาลปริญญาระดับ 10 และนายอนันต์ บุญโช ช่างระดับ 9 เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานคนรักษ์พลังงาน” “ฐานคนรักษ์สุขภาพ” และ“ฐานคนรักษ์ป่ารักษ์น้ำ” พร้อมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริต้นแบบ บ้านคลอง 10 ตัน หมู่ 3 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ฐานน้ำสัมพันธ์ไม้ ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานปุ๋ยสั่งตัด ฐานตรวจวัดคุณภาพดิน ฐานขยายพันธุ์พืช ฐานเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมืออาชีพ และฐานคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าว


สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก-หนอง-นา โมเดล) กฟผ. ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน ผ่านโครงการ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. โดยมี โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นศูนย์ศึกษาและการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อน สืบสาน และพัฒนาชุมชนให้มีองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


นางประไพร ควรแถลง ตัวแทน New Jobber กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดในการที่เราได้มาทำงานตรงนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มาก โดยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำความรู้ไปสู่ชุมชน ซึ่งตอนนี้เราต้องอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง “พอมี พออยู่ พอกิน พอใช้” พร้อมดำเนินตามรอยศาสตร์ของพระราชา ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร กฟผ. โรงไฟฟ้าวังน้อย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในนามของ New Jobber ก็ขอสัญญาว่าเมื่อเราได้รับการอบรมแล้ว เราจะนำความรู้ไปเผยแพร่ และจะทำประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน สังคม และโรงไฟฟ้า ต่อไป
ข่าว.พร.ประชาสัมพันธ์ไฟฟ้า(ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา)