นครราชสีมา  กรมคุมประพฤติขยายโครงข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ(อ.ส.ค.)

นครราชสีมา  กรมคุมประพฤติขยายโครงข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ(อ.ส.ค.)ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ที่สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางวิรวรรณ บรรจงช่วย เลขานุการกรมคุมประพฤติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) โดยมีนายศิวัช วันภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ และคณะให้การต้อนรับและนำอาสาสมัครคุมประพฤติชุดใหม่เข้าปฏิญาณตนปฏิบัติหน้าที่

โดยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีกลุ่มบุคคลซึ่งมีจิตอาสาในนาม “อาสาสมัครคุมประพฤติ” หรือ อ.ส.ค. เข้ามาช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในด้านต่างๆ เช่น การรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ควบคุม ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติให้ทำงานบริการสังคมบำเพ็ญประโยชน์ สอดส่องเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษา แนะนำ ตักเตือน ช่วยเหลือและบำบัดแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด ให้การสงเคราะห์

รวมถึงการฝึกอาชีพ เป็นกลไกในพื้นที่คอยติดตามและเฝ้าระวังแจ้งข่าว แจ้งเบาะแสทางคดีความหรือการกระทำความผิดกฏหมาย สอดส่องดูแลผู้ถูกคุมประพฤติไม่ให้กระทำผิดซ้ำด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) เฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน(JSOC) และการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ เผยแพร่ความรู้กฏหมายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน จึงขอขอบคุณผู้สมัครใหม่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ในครั้งนี้ หลังจากนั้นอธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะได้ไปเปิดแปลงสาธิตการเกษตรและสวนสมุนไพรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันโดยคุมประพฤติบัวใหญ่ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์กับกรมคุมประพฤติคือนายจิรันธนิน ตั้งตรีวีระกุล และนายสมชาย ตระกูลสันติรัตน์ จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมแปลงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติ(อ.ส.ค.)อีกด้วย .