ตรัง นายก อบจ.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ

นายก อบจ.ตรัง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สายบ้านทุ่งเกาะยวน – บ้านโคกทรายเหนือ ตำบลหนองบ่อ – ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว
ที่ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางขวัญตา พุธให้ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ของจังหวัดตรัง จำนวน 41 โครงการ วงเงินจำนวน 256,600,494 บาท ประกอบด้วย งบดำเนินงาน และงบลงทุน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินกิจกรรมตามความต้องการประชาชนและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโดยใช้เงินงบกลาง ไม่ใช่เงินกู้ของรัฐบาล

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณต้นเดือนกันยายน 2564 ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเตรียมแผนการดำเนินงาน และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า และให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 เพื่อให้สามารถกันเงินไว้ได้ตามระเบียบ และต้องดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2565 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เสนอของบประมาณกลุ่มโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณรวม 137,430,00 บาท และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ให้ดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ตง.ถ1-0016 สายบ้านทุ่งเกาะยวน – บ้านโคกทรายเหนือ ตำบลหนองบ่อ – ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3,340 เมตร งบประมาณ 14,330,000 บาท ซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกไพรสวรรค์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรองรับการสัญจรของประชาชน 2,000 ครัวเรือน นักท่องเที่ยวกว่า 10,000 คนต่อปี


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่าโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากภาครัฐ สภาพถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงช่อมถนนให้ได้มาตรฐาน ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที โดยมีแบบแปลน ปร.4-5 ประมาณการราคา ผังพื้นที่ก่อสร้าง ภาพพื้นที่ก่อสร้าง หนังสือยืนยอมให้วางท่อ พร้อมแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโครงการผ่านความเห็นชอบมาแล้ว รวมทั้งมีหนังสือถ่ายโอนภารกิจของกรมทางหลวงชนบทให้องค์การบริหารส่วนตำบลบำรุงรักษาและได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง