นครปฐม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการโควิด-19

นครปฐม  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังพบการระบาดในพื้นที่ ต.บ่อพลับ,มาบแค และ ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดในโรงฆ่าสุกรในพื้นที่ตำบลบ่อพลับ ตำบลมาบแค และตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบต้องหยุดกิจการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจแพร่ระบาดไปยังโรงฆ่าสุกรพื้นที่อื่น สาเหตุมาจากการจ้างงานที่ใช่พนักงานประจำมีการสับเปลี่ยนพนักงานระหว่างโรงฆ่าสุกร และไม่มีมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยในที่ประชุมได้มีมาตรการขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้ 1.ให้ดำเนินการทำทะเบียนประวัติพนักงานสัญชาติไทย และต่างด้าว 2. ห้ามมิให้พนักงานประจำโรงฆ่าไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบกิจการอื่นๆ 3. ควบคุมการเคลื่อนย้าย การเดินทางของพนักงานและบริเวณที่พักอาศัย ไม่ให้มีการปะปนกับผู้อื่น สำหรับพนักงานที่พักนอกพื้นที่โรงฆ่าสุกร 4.ควบคุมการเข้าออกของพนักงานและบุคคลภายนอก สำหรับพนักงานที่พักในบริเวณโรงฆ่าสุกร พร้อมทั้งจัดสิ่งของสำหรับอุปโภคและบริโภคให้แก่พนักงาน 5. ให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 6. พนักงานต้องมีการล้างมือก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งปนเปื้อน และหลังใช้ห้องสุขา 7.พนักงานในอาคารโรงฆ่าต้องละเว้นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น การสูบบุหรี่ การถ่มน้ำลาย การขบเคี้ยว การรับประทานอาหาร การสวมใส่เครื่องประดับ เป็นต้น และ 8.ให้มีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ และเครื่องมือเป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนและหลังทำการฆ่าสัตว์

…………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว