อยุธยา เตรียมยกให้อำเภอท่าเรือเป็นต้นแบบของ “โคก หนอง นา โมเดล”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เตรียมยกให้อำเภอท่าเรือเป็นต้นแบบของ “โคก หนอง นา โมเดล”  มุ่งส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเกิดการสร้างงานและรายได้

วันนี้ (22 มิ.ย.64) ที่อำเภอท่าเรือ นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัพระนครศรีอยุธยา  บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ(ก.ธ.จ.)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ  ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งในอำเภอท่าเรือมีผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ตำบล จำนวน 12 ครัวเรือน  รวม 26  แปลง  พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่หมู่ 8 ตำบลวังแดง และหมู่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก พบว่า  2 ตำบลดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายใน 2 ปี และลดปัญหาจากภัยแล้งได้ร้อยละ 50 ของพื้นที่  ขณะเดียวกัน ยังพบว่าในระยะแรกจะพบปัญหาและอุปสรรคเรื่องของ
ช่างออกแบบ และการหาผู้รับเหมา   แต่ล่าสุดทุกอย่างได้ดำเนินการไปด้วยดี

สำหรับโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล “ ของอำเภอท่าเรือ ได้ดำเนินการไปตามแผนและวัตถุประสงค์  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของสถานการณ์โควิด 19  เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ  ให้กับเกษตรกร ผู้ว่างงาน และบัณฑิตจบใหม่  อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปทางอำเภอท่าเรือจะพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่ายให้โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  ทั้งนี้  หากพบการทุจริตหรือการดำเนินกิจกรรมที่ไม่โปรงใส  สามารถติดต่อ 0 3532 9030 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205(ชาญ ชูกลิ่น.รายงาน)