นครปฐม   โรงพยาบาลสามพรานจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง

โรงพยาบาลสามพรานจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่19มกราคม2564 ที่ห้องประชุมพระเทฑศาสนาภิบาล โรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายแพทย์ทินกร  ชื่นชม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน   เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ละมี แพทย์หญิงจริยา ยงค์ประดิษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนกลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลสามพราน กล่าวรายงาน ซึ่งโรงพยาบาลสามพราน เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลสามพรานจึงได้จัดวางให้มีระบบบริหารความเสี่ยงภายในโรงพยาบาล

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทำงานทุกด้านของโรงพยาบาลสามพราน โดยบุคคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีตระหนักถึงการค้นหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออุบัติการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทั้งผู้มารับบริการและบุคคลากรในโรงพยาบาล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทบทวนแก้ไขความเสี่ยงนั้นๆและนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งการนำความเสี่ยงที่สำคัญมาวิเคราะห์หาสาเหตุและรากเหง้าของปัญหา (RCA) กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น ประธาน เลขา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เข้าร่วมอบรม

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  พัฒนาบุคคลากรให้มีองค์ความรู้ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับโรงพยาบาลได้    เพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามผลการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา  โดยมีการจัดทำทะเบียน risk register ของความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาล 12 กลุ่มโรคสำคัญและมาตรฐานสำคัญจำเป็นที่ สรพ.กำหนดอีกด้วย