ตรัง จัดหางานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

จัดหางานตรังประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ไตรมาส 2 ปี 2563 มีผู้ว่างงานจำนวน 7.45 แสนคน (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการในระยะเร่งด่วน ในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และภาวะตลาดแรงงาน

 

กรมการจัดการงานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) เป็นการดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกับนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจาง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท/คน/เดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง