นนทบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคโควิด-19และทำหน้ากากอนามัย

นนทบุรี  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ป้องกันโรคโควิด-19และการทำหน้ากากอนามัยได้ด้วยตนเอง
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ยังมีความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อประชาชน วิทยาลัยได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันการติดเชื้ออย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 535 คน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอกาสนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ได้กล่าวขอบคุณต่อคณะวิทยากรจากศูนย์เรียนรู้และการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัดปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการสอนการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองได้ก็เป็นการช่วยลดภาวะความเสี่ยงจากการติดเขื้อไวรัสโควิด-19ได้อีกทางหนึ่งด้วย .