สระบุรี วัดสันติวิหารมอบข้าวสารอาหารแห้งชาวบ้าน

พระครูอาคมสิทธิสุนทร (วิชัย) เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ใด้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระประสงค์ ให้คณะสงฆ์ทำหน้าที่บรรเทาทุกข์สาธุชน โดยพระครูอาคมสิทธิสุนทร เจ้าอาวาส และกลุ่มผู้ศรัทธา ยังมองเห็นชาวบ้านของ ต.โคกตูม ที่ตกงานหรือนายจ้างสั่งให้พักงาน หลังจากที่ใด้รับผลกระทบ โคโรนา 2019 (โควิด- 19 )อีกจำนวนมาก หลังจากใด้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านตำบลโคกตูมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีไปแล้วจำนวนสามครั้งและมอบบ้านน๊อกดาวให้ผู้อยากไร 1 หนึ่งหลัง โดยมีการทำต่อเนื่องมาตลอด


วันนี้ 1 สค.63 พระครูคมสิทธิสุนทร (วิชัย)ใด้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จำนวน 11 ครัวเรือน ให้เป็นประจำทุกเดือนในพื้นที่ตำบลโคกตูม โดยการมอบผ่านเจ้าหน้าที่โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล