พช.ปราจีนบุรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสมุนไพร

พช.ปราจีนบุรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและสมุนไพร
@@@ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูล หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดย นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมอำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี


@@@ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการพัฒนาชุมชน องค์กรสตรี อาสาพัฒนาชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 199 คน ได้โลหิต จำนวน 186 ราย/ยูนิต 74,700 ซี.ซี. แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 16 ราย อวัยวะ 17 ราย และร่างกายจำนวน 17 ราย โดยได้รับความร่วมมือจาก อำเภอประจันตคาม กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
@@@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 @Change For Good
%%% ภาพ:ข่าว โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ปราจีนบุรี