ราชบุรี องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนการศึกษา

ราชบุรี    องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนการศึกษาที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 ก.ค. 2563 ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.ราชบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษด้านการศึกษา มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับฟัง

ทั้งนี้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.ราชบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตะโกล่าง, โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 บ้านบ่อหวี, โรงเรียนรุจิรพัฒน์, โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน, โรงเรียนสินแร่สยาม, โรงเรียนบ้านบึง และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โรงเรียนส่วนหนึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามหย่อมบ้าน คือการส่งครูออกไปสอนเด็กนักเรียนตามหย่อมบ้านต่างๆ ในลักษณะคละชั้นเรียน เน้นการสอนกลุ่มสาระหลัก 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของชุมชน ที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีอินเตอร์เนต และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่า ไม่มีอุปกรณ์ในการใช้เรียนทางระบบออนไลน์

โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านตะโกล่างที่จัดการเรียนการสอนตามหย่อมบ้านด้วยการจัดการเรียนในลักษณะสลับวันเรียนที่บ้านและที่ชั้นเรียน เพื่อไม่ให้โรงเรียนและห้องเรียนแออัด อีกทั้งให้นักเรียนร่วมกันทำเฟสชิลด์แบบง่ายๆเพื่อสวมใส่ตอนเรียน

สำหรับโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม

@-สุรพันธ์ ต้นกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
อารีรัตน์ ด่านป่าน
ศูนย์ข่าว จ.ราชบุรี
โทร.081-6274337