มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมเปิดอบรมหลักสูตร นพม.8…

คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมเปิดอบรมหลักสูตร นพม.8…
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 8 สักการะพระพุทธปัญญาธรรมาธิปัตย์ หอพระเดิม และท้าวยะสังกะอสูร บริเวณประตูทางเข้า สปท. และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง โดย มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมทักษะในด้านการเป็นผู้นำพอเพียง ภายใต้หลักคุณธรรม และจริยธรรมในสภาวการณ์ความมั่นคงยุคใหม่ และการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป สานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป