นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี2563
ที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายปัจจัยในโครงการถวายปัจจัยเพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 99 วัดในถิ่นทุรกันดาร 4 ภาคที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า วิทยาลัยได้ให้ความสำคัญต่อการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา

 

 

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่6กรกฎาคม 2563 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันที่พระสงฆ์จะอยู่จำวัดตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้ รวมถึงประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อให้พระสงฆ์มีไว้ตลอดช่วงเวลาการอยู่จำพรรษา และยังเป็นโอกาสอันดีที่จะให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ “ ลด ละ เลิก การดื่มสุรา “ เพื่อดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรม รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างคุณงามความดีกันสืบต่อไป .