อ่างทอง ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ“สนทนายามเช้า (สภากาแฟ)”

ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “สนทนายามเช้า (สภากาแฟ)”

วันที่ 1กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดอ่างทองจัดโครงการ “สนทนายามเช้า (สภาแฟ)” นำโดยนายไวกูณฐ์  สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดอ่างทอง อาทิเช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการ ตำรวจ เรือนจำ คุมประพฤติ และบังคับคดี เข้าร่วมโครงการ

 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมวุฒิภาคเกษมสันต์
ชั้น2 อาคารศาลจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง