นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมเริ่มเปิดเรียนวันนี้โดยย้ำถึงการป้องกันโควิด-19

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์พร้อมเริ่มเปิดเรียนวันนี้โดยย้ำถึงการป้องกันโควิด-19
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรได้ต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนเป็นวันแรก โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา และขอให้นักเรียน นักศึกษา ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบกันอย่างเคร่งครัด

ซึ่งวิทยาลัยกำหนดมาตรการสำคัญคือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา ตลอดเวลา , การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ , การตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และการทำความสะอาดจุดเสี่ยง จุดสัมผัสประจำ เช่น ราวบันได ที่เปิด ปิดประตู ทางด้านนางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประกันคุณภาพ กล่าวว่า วิทยาลัยดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยมาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2553 โดขจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้มีการเว้นระยะห่าง(Social Distancing) ให้เหมาะสม , ใช้ระบบเสียงตามสายในการดำเนินการ,ลดเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้น้อยลงและงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสตัวระหว่างกัน โดยให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดในส่วนของการดูแลอาคารสถานที่นั้น

นายอิสรา ศศิสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป เปิดเผยว่าวิทยาลัยได้ดำเนินการป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง โดนการฉีดพ่นยากันยุงลายในห้องเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร และห้องน้ำ จากนั้นได้จัดระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยกำกับดูแลให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย,ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ,ตั้งจุดล้างมือแอลกอฮอล์เจล, กำหนดจุดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน และทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ และโรงอาหารทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้ปกครองมีความมั่นใจในมาตรการต่างๆที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง .