นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์บันทึกวีดีทัศน์ หัวข้อ”จิตอาสากับนักศึกษา”

5 มิถุนายน 2563 ที่ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญ พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ”จิตอาสากับนักศึกษา” และมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียระบบเรียนรู้ด้วยตนเองในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563